Portraits - nicky almasy photography
Hairdresser Bono, 2010

Hairdresser Bono, 2010