New York - nicky almasy photography
Flatiron Building, Broadway

Flatiron Building, Broadway