Sakon Nakhon, North Thailand - nicky almasy photography